Türk-Arap Kardeşlik Forumu (TAK)

Türk-Arap Kardeşlik Forumu Çalışma Stratejisi
Vizyon-Metodoloj-İdari Yapı
Temmuz-2023

Biz kimiz?

Türkiye'deki sivil toplumu kuruluşları ile popüler ve resmi kurumlar arasında koordinasyon sağlamayı hedefleyen bir yapı. 

TAK vizyonu:

Araplar ve Türkler arasında güven, ağ oluşturma ve entegrasyon oluşturmada lider yapı olmak.

TAK mesajı:

Araplar ve Türkler arasında ortak davaya hizmet için iş birliği ve kardeşlik.
 

Mukaddime:

Türk-Arap Kardeşlik Forumu (TAK), Türkiye'nin güneyini ve Suriye'nin kuzeyini vuran deprem döneminde kuruldu. TAK bünyesinde, 60 dernek, merkez, kurum, kuruluş ve şirketin deprem felaketinden etkilenenlere destek ve yardım için bir araya geldi. Dernek, merkez, şirket ve kurum tasnifinin yapıldığı bu toplantıda birçok fikir ortaya çıktı ve çalışmalar sonucu şu sonuca ulaşıldı:

 • Araştırma merkezleri
 • Gençlik dernekleri
 • Yardım kuruluşları 
 • Kadın dernekleri
 • Eğitim ve kültür kuruluşları
 • Yerel dernekler
 • Mesleki birlik kuruluşları
 • Medya dernekleri 
 • İş adamları ve şirket kuruluşları
 • Vakıflar 

Değerler Sistemi:

 • Öncülük.
 • Mükemmellik.
 • Kalite.
 • Şeffaflık.
 • Dürüstlük.
 • Kardeşlik.
 • Bilgi.

Temel hedefler:

 • Araplar ve Türkler arasında bütünleşme ve yakınlaşma ile ümmetin eski haline dönmesinde önderlik ve öncülük yapma. 
 • TAK üyelerine hizmet vermek, verimliliklerini artırmak, performanslarını geliştirmek ve kalite ölçüm sistemlerini kurmak.
 • Deneyim sahiplerini, akademisyenleri ve göçmen iş adamlarını bir araya getirerek onlardan istifade etmek ve çabalarını bir çatı altında birleştirmek.

TAK Forumu tarafından gerçekleştirilen faaliyetler:

Depremin ilk saatinden itibaren forumu oluşturan kurumların tamamı; enkaz kaldırma faaliyetleri ile barınak ve gıda yardımı ile depremin yaralarının sarılmasına destek olmuştur. Kuruluşundan bu yana TAK, aşağıda değineceğimiz pek çok faaliyet gerçekleştirmiştir:

 • Göç İdaresi Başkanlığı, AFAD ve Kızılay ile iş birliği yapan sivil toplum kuruluşları ile koordine olmuştur.
 • Ayni yardım yüklü 97 TIR'ı deprem bölgesine ulaştırmıştır.
 • 96 milyon liralık malzeme yardımı AFAD ve Kızılay aracılığıyla deprem bölgelerine ulaştırılmıştır. 
 • Forum, Avrupa'da ikamet eden Arap toplumlarının sendikaları ile koordineli olarak AFAD aracılığıyla deprem bölgesine 87 milyon avro teslim etmiştir.
 • Forumdan bir heyet Türkiye'nin güney bölgelerini ziyaret ederek AFAD yönetimi, Kızılay, bölge valileri ve belediye başkanları ile görüşerek, yetkililerle bir konteyner kenti inşası konusunda anlaşmaya varmıştır.
 • Forum, depremden etkilenen illerde yaşayan 50 kişiye umre sözü vermiş ve bu söz yerine getirilmiştir.
 • Forum, ramazan ayında bir çok kurucu derneğin katıldığı bir iftar organizasyonu düzenlemiş ve Kızılay Antakya başkanı Dr. Ali Cengiz de katılmıştır.
 • Forum, depremden etkilenen bölgelere Şeyh Dr. Fatih Hasaneyn adına 10'dan fazla kütüphane teslim etmeyi taahhüt etmiş ve halihazırda kitaplar İstanbul'a ulaştırılmıştır.
 • Forum, deprem bölgesinde bir cami inşa etme sözü vermiş ve bu cami için Hatay'da bir arsa hibe edilmiştir.  
 • Forum, Türkiye'de kamusal yaşamla ilgili birçok etkinliğe katılım sağlamıştır.

Neden TAK Forumu:

İkinci Dünya Savaşı, İslam ümmetinin kalbini bedeninden ayırarak devletlere bölünmesine yol açmış ve bir süre sonra ümmete ait bu ülkelerde insani krizler ve savaşlar meydana gelmiştir. Milyonlarca ümmet evladı, emniyet ve güven arayışı içinde ümmetin atan kalbi olan Türkiye'ye göç etmiştir. Yıllar boyunca, buraya göç eden akademisyenler, aktivistler, iş adamları, İslam kültürünü, Arap dilini, değerlerini, kültürel mirasını, gelenek ve görenekleri korumak için çeşitli sivil toplum faaliyetlerine katılmıştır. Türk toplumundan etkilenmiş ve Türk toplumunu etkilemişlerdir. Ancak hızlanan göçler ve göçün ani artışına neden olan olaylar; Türk toplumunda hem resmî hem de halk düzeyinde iletişim, koordinasyon, vizyon eksikliği gibi sorunların ortaya çıkmasına neden olmuş; muhacirlere karşı bazı kişi ve kuruluşlarda zorbalık ve ırkçılığın artmasına yol açmıştır. Bu nedenle, "muhacir" ile "ensar" arasındaki uçurumu kapatmak için bu forumu oluşturma ihtiyacı hasıl olmuştur. Bahsi geçen bu gerçekler ve Türkiye'deki topluluklarımızın, derneklerimizin, kurumlarımızın ve merkezlerimizin varlığından yola çıkarak kurduğumuz TAK forumunun stratejik düşünme meseleleri için ana kuluçka merkezi olarak kurulması önem arz etmektedir. TAK, çeşitli alanlarda karar alma, siyaset oluşturma, ortak fikir oluşturma, resmi ve popüler otoriteler, sivil toplum kuruluşları ve ilgili kişilerle iletişim köprüleri kurma konusunda yardımcı olmayı hedeflemektedir.

TAK Forumu bir grup paydaşa hizmet etmektedir:

 • Üyeleri: (Türkiye Cumhuriyeti'nde resmi olarak kayıtlı ve Arap toplumu ile ilgili dernekler, merkezler, kurumlar, vakıflar ve tüm sivil toplum kuruluşları).
 • Devlet kurumları, Araplarla ilgili karar vericiler ve politikalar.
 • Ekonomistler, uzman kuruluşlar, finans, bankalar ve araştırma merkezleri.
 • Bir grup araştırmacı ve akademisyen.
 • Gençlik kuruluşları

TAK, coğrafi olarak Arap ülkelerine odaklanmakta ve önceliklere göre tüm İslam ülkelerini kapsayacak şekilde genişlemektedir. İşlevsel (teknik) odak noktası sosyal, ekonomik, teknoloji ve yardım konularını içermektedir.

Kamu politikaları:

 • Topluluklara ve topluluk kurumlarına ayrımcılık yapmadan hizmet etmek esastır.
 • Kurumlar arası ağ oluşturmanın liderliğine ve önemine inanıyoruz.
 • Türkiye'deki Arap varlığını savunuyor ve destekliyoruz.
 • Topluma ve ulusa fayda sağlayan hayırsever projelerin başlatılmasına öncülük ediyoruz.
 • Uuml;mmetin birliğini destekleyen tüm tutumları benimsiyor ve destekliyoruz.
 • Yaklaşım ve çalışma yöntemlerinde yeniliğe gidilmesini önemsiyoruz.
 • Arap meselelerine ümmetin yönelimine göre uyum sağlamak ve ayak uydurmanın gerekliliğine inanıyoruz.
 • Varoluşta ve temsilde rekabet olmalı.
 • Dernek, kuruluş ve TAK üyesi şirketlerin iç işlerine karışılmamalı.
 • Gençlik, öğrenciler ve aile odak noktamızdır.
 • Proje sunarken bilimsel metodolojiyi benimsiyoruz.

Alt hedefler:

 1. Arap dünyasının sorunları ve çağdaş küresel gerçeklikteki rolünün önemi hakkında farkındalığı yaymak.
 2. Çağdaş toplumsal konulara hizmet eden bilimsel araştırma programları sunmak.
 3. Arapça ve Türkçe'ye önem vermek.
 4. Arap toplumlarının çeşitli alanlarda nitelikli ve eğitimli kadrolarla donatılmasına katkıda bulunmak.
 5. Türk ve Arap kuruluşları arasındaki koordinasyonu yönetmek.
 6. Türk hukukuna göre kurulmuş olan Arap kuruluşlarının Türk toplumu nezdinde düzgün bir imaj ile yer alabilmeleri için hukuki ve idari bilinci artırmak.
 7. Deprem bölgelerinde yeniden yapılanma proje, faaliyet ve programlarına katkıda bulunmak.
 8. Uzman Türk STK'larını foruma ortak olmaları için davet etmek ve bunun için çalışmak.
 9. Ortak pozitif değerleri teşvik ederek; fikir, kültür ve sanatsal anlamda aydın olan kesimden faydalanarak, deneyimlerini paylaşmasını sağlamak.
 10. Forum kadrosunu nitelikli hale getirmek için eğitim şemsiyesini genişletmek.
 11. Kişi ve kurumların ikamet işlemlerinin kolaylaştırılarak bu bağlamdaki engellerin kaldırılması için yoğun çaba sarf etmek.
 12. Şirketler, kurumlar ve derneklerle ilgili prosedürlerde köprü görevi görerek bu prosedürleri basitleştirmek için çalışmak.
 13. Ticaret odaları, bankalar, ekonomik kuruluşlar, işçi sendikası örgütleri ve işçiler gibi Forum'un şirketleri, kurumları ve dernekleri ile özel ve kamu ekonomik sektörleri arasında üretken ortaklıklar kurmak.
 14. İnsani yardım kavramını teşvik etmek, afetlerin önlenmesine etkin bir şekilde katkıda bulunmak, çevreyi düzeltmek ve kamusal yaşam ile dini ve ulusal etkinliklere katılmak.
 15. İnsana yakışır bir yaşam sürmek için toplulukların ve üyelerinin ekonomik olarak güçlendirilmesi üzerinde çalışmak.
 16. Kadınların, gençlerin ve öğrencilerin rollerini geliştirmek ve çocuk yetiştirmeye özen göstermek.
 17. Üniversitelerde ve daha yüksek enstitülerde fırsatlar açarak burs imkanı tanımak.
 18. Toplulukların üyelerinin barış içinde bir arada yaşama bilincini ve kültürünü yaymak.

Araçlar:

 1. Konferans, seminer, forum, çalıştaylar ve ilgili faaliyetler düzenlemek.
 2. Entegrasyon konularında derinlemesine stratejik analizler yapmak.
 3. Bilgi ve teknoloji merkezi kurmak.
 4. Arap meseleleri hakkında çalışmalar ve teknik tavsiyeler sağlamak.
 5. Ortak hedeflere sahip kuruluşlarla ağ oluşturma ve koordinasyon sağlamak.
 6. Muhacir sorunlarına ilişkin kamuoyu araştırması yapmak.
 7. Spor, gençlik ve kültürel faaliyetlere katılım sağlamak.
 8. Ccedil;eşitli alanlarda eğitim kursları düzenlemek.

Forumun çalışma felsefesi:

Çalışmamızın felsefesi, forumun entegrasyonu destekleyen ve ümmetin değerli mirasını koruma konularını teşvik eden pozisyonları benimsemesi şeklindedir. Ayrıca, forum üyelerinin karşılaştığı sorunları çözmek için vazgeçilmez bir yaklaşım olarak toplumun bileşenleri arasındaki farklılıkları ortadan kaldırmak da çalışma felsefesinin bir parçasıdır. Ayrıca sivil toplum kuruluşlarının program başlatma, ortaklıklar benimseme rolünü kabul eder, buna ihtimam gösterir ve forum aşağıdaki temelleri oluşturmayı ve güçlendirmeyi hedefler:

 • Uyum: Değerlerin ve fikirlerin uyumlaştırılmasını ve ortaklıkların ve platformların kurulması kast edilmektedir. 
 • İnisiyatif ve yenilik: Forumun, ilham veren ağlara öncülük etmesi, entegrasyon, iş birliği, bilim ve teknoloji, yardım ve çeşitli faaliyetler alanında etkili blokların oluşturulması gerekmektedir. 
 • Tarafsızlık: Forumun ve çatısı altındaki platformların tamamen tarafsız olması ve faaliyetini amaçlarıyla çelişen herhangi bir faaliyetle ilişkilendirmemesi anlamına gelir.
 • Profesyonellik ve uzmanlık: Kurum, dernek ve şirketlerin uzmanlıklarına göre tasnif edilerek uzmanlık ve profesyonelliği garanti eden sektörel bazda forum platformları oluşturmaktır.
 • Halkçı ve toplumcu: Forumun, platformlarını Arap toplumları için kullandığını ve halkla iletişim kurmak için temel toplum meselelerini benimsediği kast edilmektedir.

Forumun çalışma metodolojisi: Forum, Arap-Türk ilişkilerinde uzmanlaşmış gruplar arasında koordinasyon sağlar ve çözüme ihtiyaç duyan meseleleri her sektörün uzmanlığına göre ele alınması gereken ortak projeler başlatır. 

İdari yapı:

Forum yapısı şunlardan oluşur:

 1. Genel Kurul: Forumu kuran dernek, kurum, şirket ve vakıflardan oluşur.
 2. Yönetim Kurulu: Bir başkan ve 10 yardımcısından oluşur:
  1. Koordinasyon İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı (Genel Sekreter)
  2. Hukuk, Irkçılık Karşıtı ve Uyuşmazlık Çözümü Başkan Yardımcısı.
  3. Eğitim, Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı.
  4. Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı.
  5. Medya, Tanıtım ve Kültürel Yakınsama Başkan Yardımcısı.
  6. Aile ve Çocuktan Sorumlu Başkan Yardımcısı.
  7. Gençlik ve Öğrencilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı.
  8. Yardım ve İnsani Çalışmalardan Sorumlu Başkan Yardımcısı.
  9. Gözlem ve Denetlemeden Sorumlu Başkan Yardımcısı.
  10. Finans ve Ekonomik İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı.
Whatsapp Whatsapp